• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

  ระดับชั้น จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
  ชาย หญิง รวม
     อนุบาล 1 25 17 42
     อนุบาล 2 28 23 51
  รวมอนุบาล  53 40 93
     ประถมศึกษาปีที่ 1 27 33 60
     ประถมศึกษาปีท 2 20 16 36
     ประถมศึกษาปีท 3 40 32 72
     ประถมศึกษาปีท 4 37 25 62
     ประถมศึกษาปีท 5 32 21 53
     ประถมศึกษาปีท 6 35 32 67
  รวมประถมศึกษา  191 159 349
     มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 34 81
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 36 77
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 34 40 74
  รวมมัธยมศึกษา  121 110 232
  รวมทั้งหมด  365 309 675

   
   
   
  tent