• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       
  ผู้แต่ง ชาญชัย บัวบังศร

  พวกเราเหล่านักเรียนวัดบางนาในใจสามัคคี

  รักศักดิ์ รักศรี รักความดีมีคุณธรรม

  รักศาสน์ กษัตริย์ รักชาติ แผ่นดินสยาม

  รักเกียรติความดีงาม รักชื่อนามวัดบางนาใน

  * แดง-ขาว แดง-ขาว สีเหล่าเรารัก(ซ้ำ)

  ดุจดวงใจภัก ดีรักดั่งดวงใจ

  รักเพื่อนรักพ้อง ดุจดังพี่น้องร่วมตาย

  รักคุณครูผู้ให้ ศิลปะวิชาอันดี

  ชีวิต ก้าวหน้าถ้าคิดริเริ่ม เพิ่มความขยัน

  หมั่นประหยัด ซื่อสัตย์หน้าที่

  และมีมนุษย สัมพันธ์ต่อกันด้วยดี

  จะยึดคตินี้ มีศรัทธาวัดบางนาใน (*ซ้ำ)

  .....

   
   
  content