• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  ชื่อผู้บริหาร

  ปี พ.ศ. ที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

  1. นายประเสริฐ เสถียรผลิน พ.ศ. 2472
  2. นายกิตติ ชื่นสินธุวล พ.ศ. 2483
  3. นางอุไรวรรณ มัลลิกาภา พ.ศ. 2507
  4. นายโสภณ ศรีกลับ พ.ศ. 2527
  5. นายเฉลิม พันธุ์แพ พ.ศ. 2532
  6. นายเอนก แจ่มขำ พ.ศ. 2535
  7. นายวิชัย ภู่หลำ พ.ศ. 2541
  8. นางเปรมปรีดิ์ นเรศเสนีย์ พ.ศ. 2542
  9. นางจิตราภรณ์ ปรีชานนท์ พ.ศ. 2543
  10. นายณพล ชุนหกรณ์ พ.ศ. 2547
  11. นายวีรพล พรพิทักษ์พงศ์ พ.ศ. 2550
  12. นายสุรินทร์ กาแก้ว พ.ศ. 2553
  13. นางผ่องพรรณ เศวตศิลป์ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
   
   
   
  ntent