• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน
 • รายงาน SAR

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
       
   
  นางปิยพร คงคล้าย นางสาวขนิษฐา โรหิตเสถียร นายประสงค์ ตรีทอง
  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/2 ครูพิเศษสายชั้น ม.1
  (หัวหน้าสายชั้น ม.1) สอนภาษาอังกฤษ สอนพลศึกษา
  สอนภาษาไทย    
       
  นางนัฎอนงค์ ม่วงศรี นางลัดดา ดาวสว่าง นายอธิป ตัณฑิกุล
  ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/1 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2 ครูพิเศษสายชั้น ม.2
  ครสอนแนะแนว (หัวหน้าสายชั้น ม.1) สอนศิลปะ
    สอนคณิตศาสตร์  
         
  นางณัฐสรณ์ ชูเดช นางสาววรรณวิมล ภูเด่น นายทัศนวิทย์ ใจทน นายพรชัย อินอ้อย
  ครูที่ปรึกษา ม.3/1 ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/2 ครูพิเศษสายชั้น ม.3ครูพิเศษสายชั้น ม.3
  (หัวหน้าสายชั้น ม.3) สอนคณิตศาสตร์ สอนคอมพิวเตอร์ สอนวิทยาศาสตร์
  สอนภาษาไทย      

   

   
   
  content