• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน
 • รายงาน SAR

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
   
     
  นายอนันต์ ขันธะแพทย์ นางสาวดวงดาว ใจแจ่ม
  ครูประจำชั้น ป.4/1 ครูประจำชั้น ป.4/2
    (หัวหน้าสายชั้น ป.4)
       
       
  นายสังวร บัวคำ นางสุพัฒตรา ปัญญาลิขิตกุล นางวรนุช ก้อนทอง
  ครูประจำชั้น ป.5/1 ครูประจำชั้น ป.5/2 ครูพิเศษสายชั้น ป.5
  (หัวหน้าสายชั้น ป.5)   ครูคอมพิวเตอร์
  นางปิยพร คงคล้าย นายประสงค์ ตรีทอง น.ส.ขนิษฐา โรหิตเสถียร นางนัฎอนงค์ ม่วงศรี ครูประจำชั้น ม.1/1 ครูพิเศษชั้น ม.1/1 ครูประจำชั้น ม.1/2 ครู(หัวหน้าสายชั้น ม.1) สอนพลศึกษา สอนภาษาอังกฤษ สอนสุขศึกษา สอนภาษาไทย แนะแนว
   
       
       
  นางสาววาสนา โอภาสวัฒนาธร นางนาวรี ปรีทรัพย์ นางอารี ชมภู
  ครูประจำชั้น ป.6/1 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูพิเศษสายชั้น ป.6
  (หัวหน้าสายชั้น ป.6)   ครูบรรณารักษ์

   

   
   
  tent