• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน
 • รายงาน SAR

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
         
     
  นางวันวิภา รัตนภิรมย์ นางเครือวรรณ เลี้ยงชีพชอบ
  ครูประจำชั้น ป.1/1 ครูประจำชั้น ป.1/2
    (หัวหน้าสายชั้น ป.1)
         
   
  นายธวัชชัย ปินเงิน นางสาววรวรรณ นุ่มน้อย
  ครูประจำชั้น ป.2/1 ครูประจำชั้น ป.2/2
    (หัวหน้าสายชั้น ป.2)
   
     
  นางสาวนุชนาฎ เรืองยุวนนท์ นางสาวรชต ปัญญาวิสิษฎ์
  ครูประจำชั้น ป.3/1 ครูประจำชั้น ป.3/2
  (หัวหน้าสายชั้น ป.3)  

   

   
   
  content