• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
   
     

  นายวีรภัทร ไม้ไหว

  นางวันเพ็ญ สังข์สุวรรณ

  นายธีระศักดิ์ กลางนอก

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ระดับตำแหน่ง จำนวน
  ชาย หญิง รวม
  ผู้อำนวยการ - 1 1
  รองผู้อำนวยการ 2 - 2
  ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 - 9 9
  ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 5 8 13
  ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 2 5 7
  ครูผู้ช่วย - 1 1
  ครูพี่เลี้ยง - 5 5
  ธุรการ - 1 1
  พนักงานสถานที่ 4 2 6
  รวม 13 32 45

   

   
   
  content