โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Wed, 28 Oct 2020 11:15:46 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=64 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1592820273.jpg

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน  2563 นายณัฐสันต์  จันทเตมีย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น 1592820273 การตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=63 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1591711331.jpg

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายณัฐสันต์  จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) โดยมีท่ 1591711331 การติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=62 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1589364273.jpg

12 พฤษภาคม 2563 นางนวพร  เหมะ และนางสาวจิราภรณ์  บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระบาด ของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่ 1589364273 ยินดีต้อนรับนางนิศากร รักษาศรี http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=61 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1588315811.jpg

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ยินดีต้อนรับนางนิศากร  รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

1588315811
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ธนวรรณ กลัดเจริญ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=58 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1585717543.jpg

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ธนวรรณ  กลัดเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 เมษายน 2563

1585717543
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ สังข์สุวรรณ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=57 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1585717464.jpg

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 เมษายน 2563

1585717464
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=56 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1583490436.jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6  ม.3 และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2562โดยในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ

1583490436
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=55 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1583393831.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2563
“การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เป็นประธาน และดร.วิภา  ทองหงำ  นายสุขสันต์  ทองใบใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการประเมินคุณภาพภายในสถ 1583393831 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=54 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1583316701.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2563
นายธานี ธนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)

1583316701
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=48 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1581575690.jpg

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฐสันต์  จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)

1581575690