โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Wed, 04 Aug 2021 10:20:29 ชมรมแพทย์ชนบทตรวจโควิดให้ประขาชนในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สนามโรงเรียนวัดบางนาใน http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=110 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1628047229.jpg วันนี้ 4 สิงหาคม 2564 ชมรมแพทย์ชนบทมาตรวจโควิด19ให้กับประชาชนเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สนามโรงเรียนวัดบางนาใน เป้าหมายเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็ว แและนำเข้าระบบ​ home isolation จะได้ลดอัตราป่วยหนักที่ต้องการเตียงโรงพยาบาล 1628047229 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนวัดบางนาใน หลังเสร็จสิ้นการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับพี่น้องประชาชน http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=109 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1626960445.jpg (22 ก.ค. 64 เวลา 19.00น.) ขอบคุณทีมงาน คุณกวีวงศ์ อยู่วิจิตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางนาใน ที่นำทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากพื้นที่โรงเรียนได้ใช้เป็นสถานที่ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้กับพี่น้องประชาชน 1626960445 การตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 เพื่อแยกผู้ติดเชื้อไปยังศูนย์พักคอย(Community Isolation) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=108 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1626925639.jpg

ในวันนี้(22 ก.ค. 64) หน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดทำการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19  ณ สนามโรงเรียนวัดบางนาใน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อไปยังศูนย์พักคอย(Community Isolation) และเข้าสู่กระบวนการรักษาในลำดับต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่ 1626925639 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=106 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1624974088.jpg sar 1624974088 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=94 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1617598016.jpg

5 เมษายน 2564 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ  กลัดเจริญ เป็นประธาน ดร.วิภา  ทองหงำ  และดร.ศิริพร  สลีวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ให้การต้อนรับแ 1617598016 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=93 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1616579037.jpg

24 มีนาคม 2564 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

1616579037
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียน http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=92 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1616578975.jpg

23 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียน

1616578975
การประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=91 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1616578889.jpg

19 มีนาคม 2564 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1616578889
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=90 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1615540939.jpg

12 มีนาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช. โดยมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ  กลัดเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรร 1615540939 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=89 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1614935434.jpg

5 มีนาคม 2564 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักเรียนวัดบางนาใน โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก และมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ&nb 1614935434