โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Wed, 11 Dec 2019 16:42:25 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=36 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1575440088.jpg

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) นำโดย ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ 1575440088 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมการสอนเสริมเพิ่มโอเน็ต​ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=35 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1575103525.jpg

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมการสอนเสริมเพิ่มโอเน็ต​ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2562

1575103525
การสอบธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดบางนาใน ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=34 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1575003592.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้จัดสอบธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดบางนาใน โดยมีพระมหาวินัยภูริปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาในพระอารามหลวง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

1575003592
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=33 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574660971.jpg

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2562 ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง ได้ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”&n 1574660971 พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน (นาในเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574400404.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ทำพิธีเปิด-ปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (นาในเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เพื่อเ 1574400404 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับสำนักการแพทย์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม “โครงการ กทม.อาสาฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR และAED” http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=31 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574255154.jpg

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับสำนักการแพทย์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม “โครงการ กทม.อาสาฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR และAED” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

1574255154
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ สังข์สุวรรณ เข้าร่วมงานพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปิยธรรมวาที เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=30 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574167893.jpg

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เข้าร่วมงานพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูปิยธรรมวาที เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบางนาในพระอารามหลว 1574167893 คณะครูโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา ณ สำนักงานเขตบางนา http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=29 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1574075205.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา ณ สำนักงานเขตบางนา

1574075205
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ สังข์สุวรรณ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1573706806.jpg

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งจะเข้ารับพระราชทาน 1573706806 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ที่ได้รับรางวัลในการประกวด"การประดิษฐ์กระทง" ประเภทสวยงาม ระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนบางนา http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=26 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1573637650.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "การประดิษฐ์กระทง" ประเภทสวยงาม ระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนบางนา อำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนว 1573637650