โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Tue, 05 Jan 2021 16:06:25 ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศนวิทย์ ใจทน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1609837585.jpg

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ขอแสดงความยินดีกับ นายทัศนวิทย์  ใจทน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1609837585 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันและชมนิทรรศการงานพาณิชย์ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (B.T.Ad.) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=74 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1608281141.jpg

18 ธ.ค. 2563 คณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันและชมนิทรรศการงานพาณิชย์ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (B.T.Ad.) โดยได้รับรางวัล 2 รายการ ได้แก่
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ออกแบบสื่อสิ่งพิม 1608281141 การประชุมประจำเดือนธันวาคม http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=73 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1608197175.jpg

7 ธันวาคม 2563 นางธนวรรณ  กลัดเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อรับทราบนโยบายประจำเดือนธันวาคม และคณะครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน (SAR online) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

1608197175
ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=69 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1606798907.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 07.15 น. นางสาวโศรยา  วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายไพรัตน์  เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเรื่องมาตรการการป้องกันความปลอดภัย มาต 1606798907 ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมคณะผู้บริหารเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=68 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1604376944.jpg

3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวโศรยา  วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ  กลัดเจริญ และคณะผู้บริห 1604376944 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=64 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1592820273.jpg

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน  2563 นายณัฐสันต์  จันทเตมีย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น 1592820273 การตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=63 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1591711331.jpg

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 นางอัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายณัฐสันต์  จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) โดยมีท่ 1591711331 การติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=62 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1589364273.jpg

12 พฤษภาคม 2563 นางนวพร  เหมะ และนางสาวจิราภรณ์  บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา​ กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระบาด ของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่ 1589364273 ยินดีต้อนรับนางนิศากร รักษาศรี http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=61 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1588315811.jpg

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ยินดีต้อนรับนางนิศากร  รักษาศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

1588315811
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ธนวรรณ กลัดเจริญ http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=58 http://www.nanai.ac.th/http://www.nanai.ac.th/icon/news_1585717543.jpg

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ธนวรรณ  กลัดเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 เมษายน 2563

1585717543