โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanai.ac.th Mon, 14 Jun 2021 17:31:14 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=94 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1617598016.jpg

5 เมษายน 2564 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ  กลัดเจริญ เป็นประธาน ดร.วิภา  ทองหงำ  และดร.ศิริพร  สลีวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ให้การต้อนรับแ 1617598016 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=93 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1616579037.jpg

24 มีนาคม 2564 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

1616579037
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียน http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=92 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1616578975.jpg

23 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียน

1616578975
การประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=91 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1616578889.jpg

19 มีนาคม 2564 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1616578889
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=90 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1615540939.jpg

12 มีนาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช. โดยมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ  กลัดเจริญ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรร 1615540939 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=89 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1614935434.jpg

5 มีนาคม 2564 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักเรียนวัดบางนาใน โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก และมีท่านผู้อำนวยการธนวรรณ&nb 1614935434 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดบางนานอก สำนักงานเขตบางนา http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=88 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1614840167.jpg

3 มี.ค. 2564 รองฯสุรศักดิ์  เรือนงาม ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการในการนำคุณครูพรชัย  อินอ้อย และคุณครูนิศากร  รักษาศรี ไปแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเร 1614840167 นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ในการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=84 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1612247710.jpg

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายไทภัทร  ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ในการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีนางธนวร< 1612247710 ผู้อำนวยการเขตบางนาและคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=83 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1612149578.jpg

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวโศรยา  วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยนายไพรัตน์  เกษตรสินธุ์ นางสาวเมตตา  ตันเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางนา เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมในการเป 1612149578 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางนา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) http://www.nanai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=81 http://www.nanai.ac.th/icon/news_1611815495.jpg

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางนา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)

1611815495