• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  ชื่อคณะกรรมการ

  ตำแหน่ง

  1. นางส่งศรี โกมารทัต ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นายพล ถาไชย ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3. นางเรณู พุดพิมเสน ผู้แทนครู กรรมการ
  4. นางสุจิตรา อ่อนชื่น ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  5. นายสุรินทร์ เกิดสำราญ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ
  6. พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  7. นางสาววราภรณ์ รัตนจีนะ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  8. นายเดชา เดชนที ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  9. นายธนดล รุ่งแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10. นายพีระพงษ์ ปริญญาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11. นางส่งศรี โกมารทัต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  12. นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมลาภะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการิ
  13. นายสวงศ์ ศรีพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  14. นายชลอ คงคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  15. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ
   
   
  ntent