• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
     
        
  พ.ศ.2472      โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2472 ทำการเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยใช้สถานที่วัดบางนาใน
  พ.ศ.2483
  นายเปลื้อง รุ่งเรือง นางเผื่อน รุ่งเรือง
       นายเปลื้อง รุ่งเรือง และนางเผื่อง รุ่งเรือง ได้บริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา มิตรสหายพระยาศิลปศาสตร์ (รื่น ศยามานนท์) และนายเทศ บัวรอด ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน
     
     
  พ.ศ.2498
  นายบุญรอด รุ่งเรือง นางเหรียญ รุ่งเรือง
       นายบุญรอด รุ่งเรือง และนางเหรียญ รุ่งเรือง ได้บริจาคที่ดินให้อีกรวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมเป็น 4 ไร่ 3 ตารางวา
  นายทรัพย์ บัวรอด นายพยอม เจริญทรัพย์ นางเชื้อ เจริญทรัพย์ นายทองสุข บัวรอด
       นายทรัพย์ บัวรอด และภรรยา นายพยอม เจริญทรัพย์และภรรยา นายทองสุข บัวรอด ได้บริจาคเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการ เพื่อสร้างอาคารเรียน "บัวรอดรุ่งเรืองเจริญทรัพย์"
   
  พ.ศ.2506      กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียนให้รัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี
  พ.ศ.2514      สร้างอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
  พ.ศ.2522      รื้ออาคาร "รื่น ศยามานนท์" ออก สร้างตึก 3 ชั้น 5 ห้องเรียน
  พ.ศ.2523      รื้ออาคาร "บัวรอดรุ่งเรืองเจริญทรัพย์" ออก สร้างอาคาร 4 ชั้น 21 ห้องเรียน ชั้นล่างเปิดโล่ง เดือนธันวาคม 2523 แต่งตั้งครูผุ้สอนเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  พ.ศ.2535      กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนฝึกอาชีพขึ้นในดรงเรียนวัดบางนาใน เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2536 ใช้ชื่อ "โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดบางนาใน)" เปิดทำการสอน 3 วิชา ดังนี้ 1.ช่างเสริมสวย 2.ช่างเสื้อผ้าสตรี 3.การพิมพ์ดีดภาษาไทย
  พ.ศ.2540      สร้างอาคาร 3 ชั้น แบบ สนศ.263 จำนวน 1 หลัง รวม 6 ห้องเรียน
  พ.ศ.2551      เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก มีนักเรียน ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน
  พ.ศ.2553      เป็นปีแรกที่นักเรียนมีนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  พ.ศ.2555      กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อาคาร 5 ชั้น 15 ห้องเรียน
     
   
   
  ent