• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       
   

        1.พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และได้รับการดูแลรอบด้านเป็นอย่างดี
        2.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
           และมีสวัสดิการที่ดี

        3.พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
  f     4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี
           เป็นเครื่องมือสำคัญ

        5.ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนในการเข้าสู่ประชาคม
           อาเซียนในปี พ.ศ.2558

        6.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ
           และเอกชน

   
   
   
  tent