• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       
   

        1.จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพ
        2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์
           แก่นักเรียน

        3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย
  f     4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้
        5.เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข ให้เกิดแก่ผู้เรียน
        6.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
        7.จัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

   
   
   
   
  tent