• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
  t
   
       

  กิจกรรมรณวันสิ่งแวดล้อมโลก


  คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556

     กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)เน้นคำขวัญที่ให้ลดการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตอาหาร
     คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีนี้ "Think- Eat-Save " หรือ กิน-อยู่-คิด เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากอาหารที่ถูกทิ้ง เนื่องจากที่มาของอาหารต้องใช้พลังงานในการขนส่งและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมให้มีการเลือกซื้ออาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
     ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่สืบต่อไป ซึ่งมีรายการจัดกิจกรรมมีดังนี้
      - ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูนิลุบล เจริญพืช ให้ความรู้เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก
      - การแสดงละครเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ของนักเรียน เรื่อง "ปีศาจขยะปะทะเทวดา"        

  ครูพรชัย อินอ้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก
  นักเรียนร่วมตอบปัญหาเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก

  ชมการแสดงละครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง "ปีศาจขยะปะทะเทวดา"
  ครูชัยโรจน์ แพกำเนิด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แสดงละคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก น.ส.นิลุบล เจริญพืช
  ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก

  ผู้เรียบเรียง : วิทยา  
   
   
  ent