• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  ร่วมแข่งขันทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์

         วันที่ 26 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในระดับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา เพื่อหาตัวแทนนักเรียนไปแข่งในระดับเครือข่ายที่ 18 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โดยการคัดเลือกเอาระดับที่ 1 กับ 2 เป็นตัวแทน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ดังนี้
         ระดับประถมศึกษา
         ระดับ ชั้น ป.6 ได้เป็นตัวแทนได้อันดับที่ 1 ---> ด.ช.อภิสิทธิ์ สินสาด
         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         ระดับ ชั้น ม.1 ได้เป็นตัวแทนได้อันดับที่ 2 สองคน ---> 1) ด.ญ.สมฤดี เลิศสกุล
                                                                    ---> 2) ด.ญ.บุญฑริก สังข์เสนาะ
         ระดับ ชั้น ม.2 ได้เป็นตัวแทนได้อันดับที่ 1 ---> ด.ช.ธีรวัฒน์ จรุงจิร
         ระดับ ชั้น ม.3 ได้เป็นตัวแทนได้อันดับที่ 1 ---> นายสหัสวรรษ ตุ้ยลี้
                                          ได้อันดับที่ 2 ---> นายปรัชญา พิมพ์วงศ์
         โดยมี ครูนคร ศรีชาเนตร, ครูเครือวรรณ เลี้ยงชีพชอบ, ครูลัดดา ดาวสว่าง และ ครูวรรณวิมล ภูเด่น เป็นผู้ดูแลนักเรียนไปแข่งขัน

  ด.ช.อภิสิทธิ์ สินสาด ชั้น ป.6
  ด.ญ.สมฤดี เลิศสกุล ชั้น ม.1
  ด.ญ.บุญฑริก สังข์เสนาะ ชั้น ม.1
  ด.ช.ธีรวัฒน์ จรุงจิร ชั้น ม.2
  นายสหัสวรรษ ตุ้ยลี้ ชั้น ม.3
  นายปรัชญา พิมพ์วงศ์ ชั้น ม.3
  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent