• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       
  กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย ประจำปีการศึกษา 2/2558
  วันที่ 22 มกราคม 2559

         โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) จัดกิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในกิจกรรมจัดให้มีการสาธิตการไหว้ในแต่ละระดับชั้น โดยแบ่งดังนี้
        1)ช่วงชั้นอนุบาล แสดงบทบาทสมมติเมื่อมีแม่มาส่งที่โรงเรียน ก่อนเข้าโรงเรียนให้สวัสดีคุณแม่ พอถึงหน้าประตูโรงเรียนก็สวัสดีคุณครู เป็นการสาธิตการไหว้ในระดับที่ 2
        2)ช่วงชั้น ป.1-ป.3 แสดงการสาธิตการไหว้ 3 ระดับ ดังนี้
              ระดับที่ 1 การ ไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผาก
              ระดับที่ 2 การไหว้ ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว
              ระดับที่ 3 การ ไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วแนบปลายจมูก
        3)ช่วงชั้น ป.4-ป.6 แสดงบทบาทสมมติ รายการเดอะเฟสไทยแลนด์ พร้อมปฏิบัติการไหว้ 3 ระดับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์, และการกราบผู้ใหญ่
        4)ช่วงชั้น ม.1-ม.3 แสดงบทบาทสมมติ ละครเรื่องแก้วหน้าม้า พร้อมปฏิบัติการไหว้ 3 ระดับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์, การกราบผู้ใหญ่ และการถวายความเคารพแบบสากล

  ชั้นอนุบาล
  ชั้น ป.1-ป.3
  ชั้น ป.3-ป.4
  ชั้น ม.1-ม.3

  ทัศนวิทย์ เรียบเรียง

   
   
  tent