• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  ประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดบางนาใน มีการตรวจประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะจากครูชำนาญการ เป็นครูชำนาญการพิเศษในด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
                    1) นางวันเพ็ญ สังข์สุวรรณ             ประธานกรรมการ
                    2) นางนวพร  เหมะ                      กรรมการ
                    3) นางสาวอติภา  คล่องการเขียน      กรรมการและเลขานุการ
  มีครูผู้ขอรับการตรวจประเมินจำนวน 7 คน ดังนี้
                    1) นายทัศนวิทย์ ใจทน                 ครู วิทยฐานะชำนาญการ
                    2) นางสุพัฒตรา ปัญญาลิขิตกุล       ครู วิทยฐานะชำนาญการ
                    3) นางปิยพร คงคล้าย                  ครู วิทยฐานะชำนาญการ
                    4) นางสาววาสนา โอภาสวัฒนาธร     ครู วิทยฐานะชำนาญการ
                    5) นายประสงค์ ตรีทอง                  ครู วิทยฐานะชำนาญการ
                    6) นายสังวร บัวคำ                       ครู วิทยฐานะชำนาญการ
                    7) นายพรชัย อินอ้อย                    ครู วิทยฐานะชำนาญการ
    
  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent