• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  นิทรรศการบ้านทักษะชีวิต "เด็กไทยโตไปไม่โกง"

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ร่วมกิจกรรมนิทรรศการบ้านทักษะชีวิต "เด็กไทยโตไปไม่โกง" เป็นการจัดกิจกรรมเชิงบรูณาการจัดรูปแบบเป็นฐานบ้านทักษะชีวิต โดยมีครูและนักเรียนคอยดำเนินกิจกรรมในแต่ละฐาน แบ่งให้นักเรียนเข้าฐานเวียนกันไปทุกชั้นให้ครบทุกฐาน นักเรียนได้รับความรู้และสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก...
  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent