• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  สนามสอบชิงทุนการศึกษานักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) เป็นเจ้าภาพในการจัดสอบชิงทุนการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตบางนา โดยมีผู้บริหาร และคณะครู เป็นกรรมการคุมสอบ นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์), โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์, โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์, โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์, โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์,
  โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์, โรงเรียนวัดบางนานอก
  ทัศนวิทย์ เรียบเรียง
   
   
  tent