• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

         เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก และจักกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าวอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้มุ่งส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย... โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันความสามารถด้านวิชาการ ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญ แต่งกาพย์ยานี ๑๑ แต่งกลอนสุภาพ อ่านทำนองเสนาะ และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้งการเชิดหุ่นมือ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน "หนีนางผีเสื้อสมุทร" ...
                                                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปิยพร คงคล้าย
  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent