• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน
 • รายงาน SAR

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา และคณะ เยี่ยมชมโรงเรียน

         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา นายชวลิต มณีนาค รองผู้อำนวยการเขตบางนา นางผาสุข ลัดพลี รองผู้อำนวยการเขตบางนา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) มีการแสดงวงดนตรีโปงลางอลงกรณ์ ต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...
  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent