• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  โครงการส่งเสริมการออม

       6 กุมภาพันธ์ 2559 -นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ปัญหาหนี้สิน ณ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) โดยมีผู้แทนกองพันทหารม้าที่ 29 และ นางวันเพ็ญ สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและได้ความรู้เรื่องการออม...

  ทัศนวิทย์ เรียบเรียง
   
   
  tent