• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  เข้าร่วมกิจกรรม P.K. Open house 2016

       10 กุมภาพันธ์ 2559 -ผอ.วันเพ็ญ สังข์สุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่เข้าร่วมงาน p.k. open house 2016 "เปิดรั้ว ฟ้า เหลือง" ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และร่วมแข่งทักษะทางวิชาการได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
       1) ด.ช. ณัฐพล ชูเวทย์          รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างงานนำเสนอด้วย MS PowerPoint
       2) ด.ญ. ปาณรวี แก้วภูผา      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กการสร้างงานนำเสนอด้วย MS PowerPoint
       3) ด.ญ.อาภรณ์ เอี่ยมกลัด      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paintbrush
       4) ด.ญ.สุพรรษา บุญช่วย      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
       5) ด.ช. ภาณุพงศ์ วงศ์ชาลี      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
       6) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ประเภททีม
            -ด.ญ. มนต์ โสมาลีย์
            -ด.ญ. มณีรัตน์ เจริญสุข
            -ด.ช. อนุชิต สินสาด

  ทัศนวิทย์ เรียบเรียง
   
   
  tent