• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       
  ภาพกิจกรรม Challenge Day ประจำปีการศึกษา 2558

              30 พ.ค. 58 กิจกรรม  'แชลเลนจ์เดย์' (Challenge Day) โรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการออกกำลังกายสากล ซึ่งวันแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นกิจกรรมชนิดเดียวในโลกที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ร่วมเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขัน ซึ่งประชาชนทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือนักบวช ฯลฯ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 ที่เมืองซัสคาร์ตูน ประเทศแคนาดา ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 สมาคมกีฬามวลชนนานาชาติ TAFISA (Trim And Fitness International Sports For All Association) ได้นำหลักการวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน 'แชลเลนจ์เดย์' ภายในประเทศมาเป็นแนวทางจัดการแข่งขันกีฬามวลชน 'แชลเลนจ์เดย์' นานาชาติ ให้เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก โดยแต่ละประเทศเสนอท้องถิ่นเข้าร่วมแข่งขัน  ตามกลุ่มที่มีประชาชนใกล้เคียงกันเข้าแข่งขัน และได้กำหนดให้วันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน 'แชลเลนจ์เดย์' นานาชาติ

  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent