• ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • เพลงมาร์ช
 • ผังอาคาร
 • ที่ตั้งโรงเรียน
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหาร
 • บุคลากร
 • นักเรียน
 • กรรมการสถานศึกษา
 • ผล O-NET
 • FB โรงเรียน

 •  
   
   
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษาฯ
 • สุขศึกษาฯ
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพฯ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  
   
   
 • ห้องภาษาไทย
 • ห้องการงาน
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องนาฎศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพุทธศาสนา
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสมุด
 • ห้องพลศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องฟิตเนส
 • ห้องสหกรณ์
 • วัดบางนาใน
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • บางนา

   
   
       

  กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

     วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบเพื่อให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
     ทางโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และยาเสพติด จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด และเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่โดยมีกิจกรรมดังนี้
     1. จัดป้ายนิเทศเพื่อให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่
     2. การแสดงละครสั้นเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่
     3. เดินรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายนคร ศรีชาเนตร ครู คศ.1

  ผู้เรียบเรียง ทัศนวิทย์
   
   
  tent